เปิดให้บริการทุกสาขาแล้ววันนี้! คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา กษาความป ลอดภัยของเรา

แนวทางความปลอดภัย

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ท างเรา (เดอะ สไ มล์ บาร์ แบงค็อก) มี นโยบายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เรามีความประสงค์อยากให้คุณ ช่วยพิจารณาถึงระเบียบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการและ พนักงานของเรา

 

 • หน้ากากอนามัย – กำหนดให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่พ้ืนท่ีของเดอะ สไมล์ บาร์ และเน่ืองจากเราไม่มีมาตรการการแจกหน้ากากอนามัย กรุณา สวมใส่หน้ากากอนามัย ของตนเองมาจากบ้านหรือท่ีพักของตนเอง

 

 • อุป กรณ์ป้องกันส่วนตัว – เ จ้าหน้าที่ชำนาญการของเราจะสวมใส่ชุดคลุมแขนยาว, ห น้ากากอนามัยส่วนตัวและอื่น ๆ เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและป้องกัน ต น เอ งจาก การ สัมผัสละอ องสาร คัดหลั่ง ในอากาศ น อ ก จากนี้ยังมีการ จัดเตรียมเจล แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ให้ท่ีบริเวณหน้าเคาน์เตอร

 

 • มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม – คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเวลานัดหมายเพื่อรักษา ระเบียบการรักษาระยะห่าง เรามุ่งม่ันท่ีจะให้บริการคุณอย่างดีที่สุดโดยใช้เวลาในการรอ น้อยท่ีสุด และพยายามจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในบริเวณท่ีจัดให้น่ังรออยู่เสมอ

 

 • อนามัยช่องปาก – ผู้ใช้บริการควรรักษาอนามัยช่องปากและแปรงฟันก่อนเข้ารับบริการท่ี
  เดอะ สไมล์ บาร์ เพ่ือจำกัดการปนเป้ือนของละอองสารคัดหล่ัง ย่ิงไปกว่าน้ันคุณยังสามารถบ้ ว น ป า ก ด้ ว ย น้ ำ ย า บ้ ว น ป า ก สู ต ร Whitening EVO แ ล ะ แ ป ร ง ฟั น ด้ ว ย ย า สี ฟั น สู ต ร
  Whitening EVO จาก Brilliant Smile ของเราซ่ึงถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพ่ือช่วย ให้คุณสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้า รับบริการฟอกสี ฟัน

 

 • ต รวจวัดอุณหภูมิ – พ นักงานของเราจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของคุณด้วย
  เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสก่อนการเข้ารับบริการ

 

 • โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือโค
  วิด-19 รวมถึงคอยสังเกตอาการ เช่น มีไข้ ไอ สูญเสียการรับกล่ินหรือรสชาติ หายใจถ่ีและ
  อ่ืน ๆ ไม่ต้องเป็นกังวล ทางเราจะทำการจัดตารางนัดใหม่ให้คุณหลังจากท่ีคุณหายดีแล้ว

 

 • หากต้องการพูดคุย เสนอแนะหรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย
  ใหม่ของเรา สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความหรือช่องทางใด ๆ
  ท่ีคุณสะดวก ท้ังน้ีเพ่ือให้เราสามารถให้บริการคุณได้อย่างดีท่ีสุด

 

ทีมงานเดอะ สไมล์ บาร์,

จางลง 2 ถึง 9 เฉด ใน 20 นาที!

พร้อมสำหรับรอยยิ้มที่สดใสของคุณหรือยัง?

จองตอนนี้
หน้าหลัก หน้าหลัก บริการ บริการ นัดหมาย นัดหมาย
Cart
 • ไม่มีสินค้าในถุง